Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • umowa była zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • zawieszenie spłaty może mieć zastosowanie dla kredytów hipotecznych przeznaczonych np. na:
  • zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego/wtórnego,
  • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego,
  • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
  • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem/modernizacją/adaptacja/ przebudową,
  • zakup/wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
  • nabycie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej,
  • wykup mieszkań zakładowych,
  • budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę)/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
  • zakup działki budowlanej,
  • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
  • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
  • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na wyżej wymienione cele,
  • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej,
  • inne cele związane bezpośrednio z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Ciebie oraz pozostałych współkredytobiorców o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenia, które to potwierdza że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail wakacjekredytowe@gbs.net.pl
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@gbs.net.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Masz pytania:

Skontaktuj się z Oddziałem Banku. Numery telefonów poszczególnych placówek znajdziesz na stronie internetowej Banku www.gbs.net.pl