Obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego w celu gromadzenia środków nabywcy na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego wynika z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunkami niezbędnymi do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego są:

 • posiadanie w GBS Gorzów Wielkopolski rachunku
 • status rezydenta,
 • złożenie wniosku o rachunek oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • pozytywna weryfikacja dostarczonej dokumentacji przez Bank.

Zasady funkcjonowania:  

 • mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej.
 • mieszkaniowy rachunek powierniczy zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej; zawarcie umowy deweloperskiej, w formie aktu notarialnego, skutkuje wyłączeniem środków znajdujących się na rachunku:
  • z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi,
  • z masy upadłościowej ‑ w razie ogłoszenia upadłości dewelopera, środki zgromadzone na rachunku stanowią osobną masę upadłości służącą zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych przedsięwzięciem,
  • z masy spadkowej ‑ w przypadku śmierci dewelopera będącego osobą fizyczną.
 • rachunek prowadzony jest na podstawie umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartej na czas określony, do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym lub przeniesienia prawa własności na nabywców i wypłaty środków zgromadzonych na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym.
 • bank oferuje dwa rodzaje mieszkaniowego rachunku powierniczego:
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 • posiadaczem rachunku jest deweloper.
 • wpłaty i wypłaty ewidencjonowane są odrębnie dla każdego nabywcy.
 • umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie przez bank i tylko z ważnych powodów określonych w umowie.
 • w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego – z chwilą zakończenia realizacji przedsięwzięcia i przelania wszystkich środków zgromadzonych na rachunku na rachunek bankowy wskazany przez dewelopera w umowie,
 • w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego – z chwilą zakończenia realizacji przedsięwzięcia, po przedstawieniu odpisów aktów notarialnych umów przenoszących na wszystkich nabywców prawo własności oraz realizacji wypłaty środków zgromadzonych na rachunku na rachunek bankowy wskazany przez dewelopera w umowie.
 • zamknięcie mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje: