Masz kredyt hipoteczny w Gospodarczym banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych? Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Wsparcie polega na przekazywaniu Kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez Bank.

Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez Kredytobiorcę.

Wysokość wsparcia określona jest w PLN i stanowi równowartości przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie (łącznie maksymalnie 72 000 zł).

Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia po częściowej spłacie kredytu środkami ze sprzedaży nieruchomości.

Wypłacone wsparcie / pożyczka podlega zwrotowi. Zwrot wsparcia przez Kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 12 kolejnych lat w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdują się w Ustawie z dnia 9 października  2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925), na oficjalnej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA, PROMESY LUB POŻYCZKI NA SPŁATĘ
ZADŁUŻENIA DLA KREDYTOBIORCY, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT
MIESZKANIOWY I ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ