Kredyt technologiczny

Kredyt przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację innowacyjnej inwestycji (na terenie Polski).

Inwestycja musi dotyczyć wdrożenia rozwiązania technologicznego, które nie występowało wcześniej w przedsiębiorstwie i prowadzi do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów.

Ważne – wdrażana innowacyjność musi wykazywać pozytywny efekt środowiskowy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić dzień po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość bezzwrotnej premii wynosi od 15%-70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027 –>  https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski) i przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału kredytu.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od wyników oceny projektu w ramach konkursu tzn. każdy złożony wniosek rozpatrywany jest przez BGK oraz grono ekspertów, które weryfikuje, czy dany projekt spełnia wymagane kryteria:

  • 5 kryteriów formalnych → na etapie oceny przedsiębiorca ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie w zakresie danego kryterium formalnego na wezwanie komisji,
  • 12 kryteriów merytorycznych oceny z czego część to kryteria obligatoryjne (brak spełnienia chociaż jednego kryterium powoduje odrzucenie wniosku), a część to kryteria rankingujące (każde z nich ma odpowiednią punktację, która ostatecznie decyduje o przyznaniu dotacji),